Wybierz jak chcesz

Szybka decyzja
na 32 dni

Sprawnie
na 61 dni

Lekko
na 4 miesiące

Odpowiedzialnie
na 12 miesięcy

Kalkulator

Wybierz kwotę

Kwota pożyczki:
Kwota do spłaty:

Prowizja:
RRSO

Wypełnij formularz


Zaznacz wszystkie zgody

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych i handlowych przez Ślimak Finance Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 14, 87-800 Włocławek REGON: 341290471, NIP: 9671354824, KRS: 0000424026 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zawarcia umowy pożyczki przez Ślimak Finance Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 14, 87-800 Włocławek REGON: 341290471, NIP: 9671354824, KRS: 0000424026 Dane będą profilowane do momentu spłaty wszelkich zobowiązań wobec Spółki.
Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu działań marketingowych i informacyjnych oraz usług związanych z pośrednictwem finansowym mającym na celu przygotowanie oferty pożyczki przez Ślimak Finance Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 14 87-800 Włocławek REGON: 341290471, NIP: 9671354824, KRS: 0000424026, w okresie od zawarcia umowy pożyczki z Ślimak Finance Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 14, 87-800 Włocławek REGON: 341290471, NIP: 9671354824, KRS: 0000424026 do dnia całkowitej zapłaty oraz przez okres 90 dni od dnia całkowitej spłaty umowy pożyczki. Wyrażający zgodę na profilowanie może wycofać przedmiotową zgodę w dowolnym czasie przed upływem okresu na jaki została wyrażona.
Oświadczenie:
Przyjmuje do wiadomości, że mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym i koniecznym do zawarcia umowy.
Przyjmuje do wiadomości, że decyzje mnie dotyczące są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.
Informacja PEP *
Zajmuję eksponowane stanowisko polityczne
Jestem osobą znaną jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
Jestem członkiem rodziny osoby zajującej eksponowane stanowisko polityczne

* Przez PEP, członków rodziny PEP oraz osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP rozumie się:
a) PEP - osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
- szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
- członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
- członków organów zarządzających partii politycznych,
- członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
- członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
- ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
- członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
- dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
- dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;
b) Członek rodziny PEP – rozumie się przez to:
- małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z PEP,
- dziecko PEP i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
- rodziców PEP;
c) Osoby znane jako bliscy współpracownicy PEP – rozumie się przez to:
- osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z PEP lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez PEP;
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

3 proste kroki
Jak otrzymać
pożyczkę

 

Wybierz kwotę
Możesz wybrać kwotę od 500 zł do 11500 zł

Wypełnij wniosek
Podaj niezbędne dane do udzielenia
pożyczki w formularzu zgłoszeniowym.

Ekspresowa decyzja
Oddzwonimy w ekspresowym tempie

 

FAQ
Pytania i odpowiedzi

Czy ŚLIMAK FINANCE sp. z o.o. udziela pożyczek w innej walucie?

Nie, nie udzielamy pożyczek w innych walutach, pożyczki udzielamy wyłącznie w złotówkach.

Czy jako emeryt, rencista mogę w ŚLIMAK FINANCE sp. z o.o.u skorzystać z tzw. odwróconej hipoteki lub renty dożywotniej?

Nie, ŚLIMAK FINANCE sp. z o.o. nie prowadzi tego typu działalności.

Czy w ŚLIMAK FINANCE sp. z o.o.u mogę otrzymać pożyczkę pod zastaw mieszkania?

Nie, ŚLIMAK FINANCE sp. z o.o. nie udziela pożyczek hipotecznych ani innych tego typu pokrewnych. Zabezpieczeniem naszych pożyczek nie były i nie są nieruchomości.

Czy ŚLIMAK FINANCE sp. z o.o. przyjmuje wkłady pieniężne w celu inwestycji w pożyczki?

Nie, ŚLIMAK FINANCE sp. z o.o. nie prowadzi działalności inwestorskiej, nie gromadzi też środków finansowych, nie przyjmuje od inwestorów i nie obciąża ich ryzykiem.

Czy wasza firma pobiera opłaty wstępne przed udzieleniem pożyczki lub za rozpatrzenie wniosku?

Nie, ŚLIMAK FINANCE sp. z o.o. nigdy nie pobiera opłat wstępnych przed udzieleniem pożyczki, wszystkich płatności pożyczkobiorca dokonuje z dołu.

Czy mogę uzyskać pożyczkę na indywidualnych warunkach?

Tak, pożyczkobiorca, który posiada kartę stałego klienta ma możliwość wnioskowania o przyznanie pożyczki na indywidualnych warunkach, tzn. o wyższym limicie, dłuższym okresie spłaty lub niższym oprocentowaniu i kosztach.

Jaka jest wysokość oprocentowania pożyczki ŚLIMAK FINANCE sp. z o.o.?

Wysokość oprocentowania odsetkowego w skali roku dla kwoty udzielonego kapitału wynosi 0%.

Czy do uzyskania pożyczki potrzebuje poręczyciela?

Nie, pożyczki ŚLIMAK FINANCE sp. z o.o. są udzielane bez poręczycieli.

Jaki jest czas weryfikacji wniosku?

Wydajemy decyzje w ciągu 2 godzin od powzięcia informacji.

Jaka jest najniższa kwota pożyczki?

Najniższa kwota pożyczki to 500 zł

Czy mogę otrzymać pożyczkę na konto?

Tak, możliwe jest udzielane pożyczki w systemie ” na konto „, warunkiem udzielenia pożyczki na konto są czyste bazy ERiF, KRD, BIG – oznacza to, że nie możecie Państwo mieć nieuregulowanych płatności i widnieć w tych bazach.

Czy mogę spłacić pożyczkę wcześniej?

Tak, oczywiście.

Czy otrzymam pożyczkę, jeżeli mam już pożyczkę w innej firmie lub banku.

Tak, ŚLIMAK FINANCE sp. z o.o. udzieli pożyczki jeżeli posiadacie Państwo pożyczkę w innej instytucji.

Czy są jakieś umowy dodatkowe?

Nie, ŚLIMAK FINANCE sp. z o.o. nie stosuje umów dodatkowych typu ubezpieczenie itp. Kierujemy się zasadą przejrzystości i transparentności umów. Klient zawiera umowę pożyczki i dokonuje opłat za korzystanie z udostępnionych środków przez okres związania z umową.

Czy udzielacie pożyczki osobom z zajęciem komorniczym?

Tak, udzielamy pożyczki osobom z zajęciem komorniczym.

Czy sprawdzacie swoich Klientów w bazach: KRD, BIG, ERIF?

Wymagamy dostarczenia scoringu wykonanego przez zewnętrzne bazy informacji gospodarczej BIG lub ERIF lub KRD

Jak długo będę czekał na wypłatę pieniędzy?

Pieniądze będą wypłacone w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku o udzielenie pożyczki, oczywiście po spełnieniu wszystkich wymogów proceduralnych.

Jakie warunki muszę spełnić aby otrzymać pożyczkę w ŚLIMAK FINANCE sp. z o.o.?

posiadać obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, stały, udokumentowany dochód, posiadać dowód osobisty, wiek powyżej 20 lat,

Dlaczego pożyczka w ŚLIMAK FINANCE sp. z o.o., a nie w banku?

Odpowiedzi na to pytanie jest kilka, gdyż osoby, które decydują się na pożyczkę w ŚLIMAK FINANCE sp. z o.o., to Klienci którzy mogą skorzystać z oferty bankowej, a jednak wnioskują w ŚLIMAK FINANCE sp. z o.o.. Jeżeli chodzi o konkurowanie z bankiem to niestety ŚLIMAK FINANCE sp. z o.o. nie ma szans, gdyż kredyty bankowe są dużo mniej oprocentowane. ŚLIMAK FINANCE sp. z o.o. chce być alternatywą dla banku, nie jego konkurencją. To co jest lepsze w ŚLIMAK FINANCE sp. z o.o. to: procedury, brak zbędnych formalności, szybkość w podejmowaniu decyzji, jak również możliwość udzielenia pożyczki osobom z zajęciem komorniczym.

Czy przy spłacie pożyczki muszę spotykać się z agentem w domu?

Nie, pożyczka jest spłacana wyłącznie na rachunek bankowy Ślimak Finance Sp. z o.o.

Czy pożyczkę możemy spłacić w siedzibie lub na konto firmy ŚLIMAK FINANCE sp. z o.o.?

Pożyczkę w Ślimak Finance Sp. z o.o. spłacamy tylko na konto spółki.

Na jaki okres można zaciągnąć pożyczkę?

Pożyczki udzielane są na okres od 32 dni do 12 miesięcy

Jak wygląda system spłaty?

Pożyczka spłacana jest w systemie ratalnym w zależności, oznacza to, że raty możemy płacić jeden raz w miesiącu.

Co to jest pożyczka Ślimak?

Jest to pożyczka, udzielana w systemie ratalnym w kwotach od 500 do 11 500 zł

  Pobierz
  dokumenty

  Złóż
  wniosek RODO

  Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Art. 21 sekcja 4, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych zgłaszam sprzeciw wobec przetwarzania moich danych. (Pełna treść)
  Prawo do sprzeciwu 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/45 4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji. 5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne. 6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
  Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Art. 20, sekcja 3, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych proszę o przekazanie moich danych do innego administratora. (Pełna treść)
  Prawo do przenoszenia danych 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli: a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. 2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
  Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Art. 18 sekcja 3, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych zgłaszam wniosek o ograniczenie przetwarzania moich danych. (Pełna treść)
  Prawo do ograniczenia przetwarzania 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. L 119/44 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.
  Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Art. 17 sekcja 3, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych zgłaszam wniosek o usunięcie moich danych. (Pełna treść)
  Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/43 b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania; d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. 2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje. 3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3; d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000), oraz na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Art. 16 sekcja 3, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych zgłaszam wniosek o sprostowanie moich danych. (Pełna treść)
  Prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania 1. Państwa członkowskie zapewniają, by osoba, której dane dotyczą, miała prawo uzyskania od administratora sprostowania bez zbędnej zwłoki jej danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe. Mając na względzie cel przetwarzania, państwa członkowskie zapewniają, by osoba, której dane dotyczą, miała prawo uzyskania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 2. Państwa członkowskie nakładają na administratora wymóg usunięcia bez zbędnej zwłoki danych osobowych i zapewniają, by osoba, której dane dotyczą, miała prawo uzyskać od administratora usunięcie bez zbędnej zwłoki jej danych osobowych, jeżeli przetwarzanie narusza przepisy przyjęte na podstawie art. 4, 8 i 10, lub jeżeli dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 3. Zamiast usunięcia, administrator ogranicza przetwarzanie, jeżeli: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a ich prawidłowości lub nieprawidłowości nie można stwierdzić; lub b) dane osobowe muszą zostać zachowane do celów dowodowych. Jeżeli przetwarzanie jest ograniczone na mocy akapitu pierwszego lit. a), przed zniesieniem tego ograniczenia administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą. 4. Państwa członkowskie zapewniają, by administrator informował pisemnie osobę, której dane dotyczą, o każdej odmowie sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych oraz o przyczynach tej odmowy. Państwa członkowskie mogą przyjąć akty prawne, które w całości lub w części ograniczają obowiązek udzielania takich informacji, jeżeli takie ograniczenie przetwarzania jest działaniem niezbędnym i proporcjonalnym w społeczeństwie demokratycznym, z należytym uwzględnieniem praw podstawowych i uzasadnionych interesów danej osoby fizycznej, aby: a) uniemożliwić utrudnianie czynności postępowań urzędowych lub sądowych, postępowań przygotowawczych lub procedur; b) uniemożliwić zakłócanie zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar; c) chronić bezpieczeństwo publiczne; d) chronić bezpieczeństwo narodowe; e) chronić prawa i wolności innych osób. Państwa członkowskie zapewniają, by administrator informował osobę, której dane dotyczą, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego lub środka prawnego do sądu. L 119/112 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 5. Państwa członkowskie zapewniają, by administrator informował o sprostowaniu nieprawidłowych danych osobowych właściwy organ, od którego nieprawidłowe dane pochodzą. 6. Państwa członkowskie zapewniają, by w przypadkach sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, na podstawie ust. 1, 2 i 3, administrator miał obowiązek powiadomienia o tym odbiorców, a odbiorcy mieli obowiązek sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

  Aktualne dane

  Nowe dane

   

  Wyślij zapytanie
  Skontaktuj się z nami

  Ślimak Finance Sp. z o.o.
  87-800 Włocławek, ul. Tadeusza Kościuszki 14

  tel. 502 303 552
  REGON: 341290471
  NIP: 9671354824
  KRS: 0000424026
  O KAPITALE ZAKŁADOWYM: 300 000 zł
  KNF RPK028901

  Wysyłając zgłoszenie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu działań marketingowych i informacyjnych oraz usług związanych z pośrednictwem finansowym mającym na celu przygotowanie oferty pożyczki przez Ślimak Finance Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Tadeusza Kościuszki 14, REGON: 341290471, NIP: 9671354824, KRS: 0000424026 zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

  Wyrażam zgodę na udzielenie mi odpowiedzi wykorzystując powyższe dane.

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ślimak Finance Sp. z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Tadeusza Kościuszki 14, REGON: 341290471, NIP: 9671354824, KRS: 0000424026. Będziemy przetwarzać je w określonych celach, np. przygotowania i przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umowy, sprzedaży produktów i usług, prowadzenia działań marketingowych. Masz prawo zażądać dostępu do treści danych, które Cię dotyczą – poprawić je, zaktualizować, sprostować, przenieść, usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Zawsze masz prawo do wycofania wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych sprzed wycofania zgody. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przetwarzane przez Ślimak Finance Sp. z o.o., to możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.