Kwota pożyczki w PLN

1000150020002500300035004000


Czas trwania pożyczki


Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zawarcia umowy kredytu konsumenckiego przez ŚLIMAK SP. Z O.O. Długa 48/2, 85-034 Bydgoszcz NIP: 6762476690, KRS: 0000525511, REGON: 123112979 Dane będą profilowane do momentu spłaty wszelkich zobowiązań wobec Spółki.

Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych UE (2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu działań marketingowych i informacyjnych oraz usług związanych z pośrednictwem finansowym mającym na celu przygotowanie oferty kredytu konsumenckiego przez Przedsiębiorstwo Obrotu Wierzytelnościami Daiglob Finance Magdalena Piechocka, Daiglob Piechocka Spółka Jawna, Parkmar Inkaso Piechoccy Spółka Jawna, Parkmar Inkaso Marta Piechocka Jakub Piechocki s.c., w okresie od zawarcia umowy kredytu konsumenckiego z ŚLIMAK SP. Z O.O. Długa 48/2, 85-034 Bydgoszcz NIP: 6762476690, KRS: 0000525511, REGON: 123112979 do dnia całkowitej zapłaty oraz przez okres 90 dni od dnia całkowitej spłaty umowy kredytu konsumenckiego. Wyrażający zgodę na profilowanie może wycofać przedmiotową zgodę w dowolnym czasie przed upływem okresu na jaki została wyrażona.

Oświadczenie:
Przyjmuje do wiadomości, że mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych jest obowiązkiem umownym i koniecznym do zawarcia umowy.
Przyjmuje do wiadomości, że decyzje mnie dotyczące są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.